Take a fresh look at your lifestyle.

Simona Dolniceanu// Scrisoare publica pentru un subiect creat artificial

Astazi, am participat la una dintre cele mai inutile conferinte presa, avand in vedere  subiectul care…nu era deloc subiect. Astfel, directorul Serviciului Public de Finante Locale Ploiesti a tinut sa se justifice fata de cititorii nostri pentru ca i s-ar fi facut o plangere penala pentru abuz in serviciu, de catre reprezentantii mai multor societati comerciale.

Este vorba despre un numar de 56 de firme din Parcul industrial Ploiesti care au solicitat scutiri de taxe si impozite la bugetul local si s-au constituit intr-un grup informal, care a trimis o scrisoare deschisa catre una dintre publicatiile online locale unde a si aparut. Aceste firme solicitau scutirea de plata a sumei totale de 18 milioane de lei noi, in baza unor scheme de minimis, pentru care statul acorda facilitati. Numai ca, “marile” firme au prefarat varianta scurta, adica sa se adreseze presei, in loc sa isi miste fundul la fiecare inceput de an si sa se incadreze in termenul dat de SPFL, de doua saptamani, pentru a intocmi dosarele cerute de lege pentru a primi scutirile la plata. Dintre aceste firme “suparate” pe viata, anul trecut doar una a primit scutiri in 2014 si doua in 2015, deoarece doar atatea au intocmit dosarele cerute de lege. Referitor la modul in care au inteles aceste societati comerciale sa comunice este de remarcat declaratia Simonei Dolniceanu, care ne-a atras atentia: “Comunic cu acesti oameni prin intermediul site-ului d-ului Stavri. Nu a venit nimeni sa discute cu mine”.

Daca ar mai fi ceva de spus, regasiti in scrisoarea deschisa a Simonei Dolniceanu, iar oamenii de afaceri care vor sa fie scutiti de la taxe si impozite conform legii, tot conform legii trebuie sa intocmeasca anumite documentatii si sa le depuna la SPFL Ploiesti. Pana atunci, sa taca!

SCRISOARE PUBLICĂ

 

Referitor la articolele apărute în presa locală în ultimele zile prin care se arată existenţa unui „conflict” între rezidenţii Parcului Industrial Ploieşti şi Serviciul Public Finanţe Locale Ploieşti, vă facem cunoscută următoarea situaţie de fapt:

În Parcul Industrial Ploieşti îşi desfăşoară activitatea un număr de 56 societăţi comerciale, din care, în anul 2014 un număr de 6 (şase) societăţi comerciale au depus cerere pentru scutire de la plata impozitelor şi taxelor locale, în timp ce în anul 2015 un număr de 2 (două) societăţi comerciale au făcut acelaşi lucru.

Menţionăm că din cele 26 societăţi comerciale semnatare ale petiţiei din data de 24.06.2014 (pe care se bazează întreaga anchetă jurnalistică), una este beneficiara ajutorului de minimis, începând cu anul 2015, aceasta depunând toată documentaţia necesară prevăzută de lege.

Vrem să subliniem faptul că în mod eronat se încearcă acreditarea ideii că, prin Hotărârea Consiliului Local nr.420/2014 privind impozitele şi taxele locale pentru anul 2015, s-a încercat limitarea drepturilor rezidenţilor Parcului Industrial Ploieşti de- a obţine facilităţi fiscale, concluzie eronată deoarece această hotărâre nu a făcut decât să transpună prevederile legale la nivel local.

 Pentru a lămuri situaţia şi desfăşurarea cronologică a acestor evenimente, vă redăm mai jos documentele depuse de societăţile comerciale, demersurile Serviciului Public Finanţe Locale Ploieşti precum şi extrasele de lege care arată în mod evident paşii care trebuie urmaţi pentru acordarea facilităţii fiscale:

1. La data de 24.09.2013 a fost emis Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr.2980 privind aprobarea condiţiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investiţiile realizate în parcurile industriale. La art.1 din acest act normativ se stipulează clar că facilităţile prevăzute la art. 20 din Legea nr.186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale se acordă de unităţile administrativ-teritoriale, cu respectarea condiţiilor prevăzute în Schema privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiţiile realizate în parcurile industriale. Drept urmare, de la apariţia Ordinului nr.2980/2013, facilităţile prevăzute în art. 20 din Legea nr.186/2013 trebuie coroborate cu prevederile acestui act normativ.

2. La capitolul IV din Ordinul nr.2980/2013 „Reguli procedurale” se stipulează:

“Pentru a beneficia de ajutor de minimis în baza schemei, administratorul parcului industrial sau rezidenţii trebuie să obţină un acord de principiu al autorităţii administraţiei publice locale, (…). În vederea obţinerii acordului de principiu, întreprinderea solicitantă transmite primarului unităţii administrativ-teritoriale în raza căreia este constituit parcul industrial următoarele documente:

    a) cerere de acord de principiu privind ajutorul de minimis, completată în limba română, prin tehnoredactare, ştampilată şi semnată în original de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea solicitantă, al cărei model, este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta schemă;

    b) opis cu documentele anexate cererii de acord;

    c) certificat constatator, după caz, în original, emis cu ocazia depunerii cererii de acord de principiu de oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul unde îşi are sediul întreprinderea solicitantă, în care să se menţioneze următoarele informaţii: datele de identificare, codul unic de înregistrare, asociaţii şi reprezentanţii legali ai întreprinderii, domeniul de activitate principal şi toate domeniile secundare de activitate, punctele de lucru ale întreprinderii, data ultimei menţiuni înscrise în registru şi obiectul acesteia, activitatea desfăşurată în parcul industrial, cu menţionarea codului CAEN corespunzător;

    d) studiu de fezabilitate sau plan de investiţii, cu evidenţierea cheltuielilor eligibile, prezentat în format tabelar, cu detalierea pe elemente de activ;

    e) extras de carte funciară pentru informare;

    f) o declaraţie scrisă a reprezentantului legal, sub sancţiunea art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, referitoare la toate ajutoarele de minimis primite de solicitant pe parcursul precedenţilor 2 ani fiscali şi al anului fiscal în curs;

    g) împuternicire prin act notarial, în original, în cazul în care o altă persoană decât reprezentantul legal al întreprinderii solicitante semnează cererea de acord pentru finanţare şi documentaţia aferentă”.

Mai mult de atât, conform art. 8 alin. (3) din acelaşi Ordin, unitatea administrativ-teritorială, în calitate de furnizor de ajutor de minimis, are dreptul să solicite orice alte documente/date/informaţii necesare eliberării acordului de principiu, inclusiv să introducă termene în procedurile de analiză şi verificare.

În urma apariţiei acestui ordin, Consiliul Local al Municipiului Ploieşti a emis o hotărâre prin care statua înscrisurile din acest ordin şi completa dosarul necesar acordării facilităţii cu o serie de documente care trebuie prezentate de către rezidenţii Parcului Industrial Ploieşti şi anume:

a)certificate de atestare fiscala, care sa ateste achitarea obligatiilor fiscale datorate bugetului local si bugetului de stat, pe ultimii 3 (trei) ani;

 b) documente prin care sa se ateste evolutia numarului de angajati de la infiintare si pana in momentul depunerii cererii;

c) studiul de impact asupra mediului, emis de organele competente in acest domeniu, intocmit cu cel mult 6 luni inainte de depunerea cererii de acord de principiu;

d) documente prin care sa faca dovada contributiei la dezvoltarea locala, intocmite cu cel mult 6 luni inainte de depunerea cererii de acord de principiu;

e) angajament privind mentinerea numarului de salariati pe perioada acordarii ajutorului (in caz contrar se returneaza ajutorul).

      După cum observaţi toate cerinţele Consiliului Local al Municipiului Ploieşti, venite în completarea celor prevăzute în Ordinul nr.2980/2013, au fost aduse tocmai pentru a proteja mediul înconjurător, bugetul local şi salariaţii societăţilor comerciale rezidente ale Parcului Industrial Ploieşti.

Pentru a veni în întâmpinarea rezidenţilor Parcului Industrial Ploieşti, în luna decembrie a anului 2013, Serviciul Public Finanţe Locale Ploieşti i-a înştiinţat asupra prevederilor Ordinului nr.2980/2013 (deşi acesta apăruse în luna septembrie şi viza activitatea parcurilor industriale) şi a prevederilor hotărârii consiliului local, respectiv asupra documentelor ce trebuie depuse pentru obţinerea facilităţii fiscale.

      Urmare acestor adrese, la Serviciul Public Finanţe Locale Ploieşti au fost înregistrate un număr de 6 (şase) cereri  de scutire,  dintre care 5 (cinci) nu cuprindeau nici măcar documentele prevăzute în ordin.

În urma analizării dosarelor, în conformitate cu prevederile legale, s-a acordat scutire unei singure societăţi comerciale care a îndeplinit ad litteram cerinţele ordinului şi hotărârii de consiliu.

Acest lucru a fost făcut cu respectarea prevederilor art. 9 din Ordinul nr.2980/2013: „Cererile de acord de principiu vor fi analizate de structura/structurile stabilite de primar, prin dispoziţie.

În urma procesului de evaluare a cererii de acord de principiu, aparatul de specialitate al primarului soluţionează cererea, după caz:

    a) cu emiterea acordului de principiu;

    b) cu emiterea unei scrisori de respingere a cererii de acord de principiu în cazul în care nu sunt respectate prevederile prezentei scheme”.

În anul 2014, în luna decembrie, tot pentru a veni în sprijinul rezidenţilor Pracului Industrial Ploieşti, Serviciul Public Finanţe Locale Ploieşti a transmis adrese către aceştia, reamintindu-le condiţiile care trebuie îndeplinite cumulativ pentru ca aceştia să beneficieze de facilităţi fiscale. Precizăm  faptul că, în anul 2015 nu a fost făcută nicio modificare  faţă de anul 2014, în ceea ce priveşte componenţa dosarelor privind acordarea de facilităţi fiscale.

În luna ianuarie 2015, un număr de 2 (doi)  rezidenţi din Parcul Industrial Ploieşti au depus dosare pentru obţinerea scutirii de la plata impozitelor şi taxelor locale. Dosarele au cuprins ad litteram cerinţele din actele normative, fapt pentru care aceştia beneficiază de scutire pe 3 (trei) ani în limita a 200.000 euro aşa cum prevede legea.

Vă reiterăm de asemenea, prevederile art.4 alin. (1) lit. (b) şi (c) din Ordinul nr.2980/2013,  cu modificările şi completările ulterioare, prin care  legiuitorul stipulează în mod clar în ce constă ajutorul de minimis:

– scutire de la plata impozitului pe terenuri, corespunzător terenului aferent parcului industrial, potrivit prevederilor art. 257 lit. l) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

– scutire de la plata impozitului pe clădiri, corespunzător clădirilor care fac parte din infrastructura parcului industrial, în conformitate cu art. 250 alin. (1) pct. 9 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Reamintim că în cursul anilor 2014 şi 2015 nu a fost înregistrată nicio cerere din partea altor societăţi comerciale rezidente ale Parcului Industrial Ploieşti, în afara celor 8 (opt) precizate mai sus.

Subliniem faptul că, nicio scocietate comercială din Parcul Industrial Ploieşti nu s-a prezentat la Serviciul Public Finanţe Locale Ploieşti, pentru a purta discuţii cu reprezentanţii instituţiei noastre în anul 2014 sau 2015. Singura „situaţie conflictuală” existentă între rezidenţii Parcului Industrial Ploieşti şi instituţiile locale a fost transmiterea unei înştiinţări comunicate din partea unui număr de societăţi comerciale care funcţionează în Parcul Industrial Ploieşti către Consiliul Local al Municipiului Ploieşti, prin care se arătau nemulţumirile acestora cu privire la neacordarea scutirii de la plata impozitelor şi taxelor locale. De la acel moment nu există nicio plângere sau sesizare din partea rezidenţilor din Parcul Industrial Ploieşti , înregistrată la Serviciul Public Finanţe Locale Ploieşti.

Menţionăm totodată faptul că nu a avut loc nicio „negociere dură sau mai puţin dură” cu reprezentanţii Serviciului Public Finanţe Locale Ploieşti întrucât prevederile legale nu se negociază, instituţia noastră neavând atribuţii de-a negocia vreun aspect legat de nicio prevedere legală.

Opinăm că Serviciul Public Finanţe Locale Ploieşti a respectat prevederile legale, considerând că s-ar fi pus multe semne de întrebare asupra corectitudinii şi profesionalismului salariaţilor noştri, în condiţiile în care am fi acordat scutire de la plata impozitelor şi taxelor locale, fără a respecta prevederile legale.

Precizăm că o singură societate comercială din Parcul Industrial Ploieşti înregistrează obligaţii de plată restante la bugetul local,  pentru recuperarea acestora aplicându-se măsuri de executare silită (poprire asupra disponibilităţilor băneşti şi sechestru asupra bunurilor). Menţionăm că societatea în cauză înregistra, la momentul instituirii măsurilor executorii, debite reprezentând impozit asupra mijloacelor de transport, impozit pe teren şi impozit pe clădiri neachitate şi pentru alte obiective decât cele situate în Parcul Industrial Ploieşti. De asemenea, această societate comercială ne-a acţionat în instanţă prin 2 (două) acţiuni, în ambele înstituţia noastră având, la acest moment (primul termen) câştig de cauză. În rest, toate celelalte societăţi comerciale rezidente ale Parcul Industrial Ploieşti şi-au însuşit obligaţiile fiscale datorate bugetului local, prin efectuarea de plăţi voluntare, fără a fi necesară aplicarea măsurilor de executare silită.

Dorim să transmitem tot respectul nostru contribuabililor ploieşteni şi anunţăm că vom continua să aplicăm prevederile legale, asumându-ne acest lucru în faţa oricărui organ abilitat să constate corectitudinea acţiunilor noastre.

 

 


APRECIAZĂ ARTICOLUL !
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More

Privacy & Cookies Policy