Take a fresh look at your lifestyle.

Avem proiectul de modificare al HCL 502/2015, privind gestionarea cainilor cu si fara detinator din municipiul Ploiesti

Asa cum am promis AICI, va aducem al cunostinta proiectul de modificare al HCL 502/2015, pe care initiatorul sau, primarul interimar al Ploiestiului, doreste sa-l supuna aprobarii Consiliului Local, dupa cum i-a ordonat prefectul judetului, Rodica Paraschiv, conform atributiilor pe care le intelege gresit atunci cand le aplica, parca, in defavoarea multora dintre cetateni.

Orice alte comentarii ar fi de prisos, asa ca va invit sa cititi proiectul de modificare prin care se doreste scoaterea din textul sau a reteritorializarii cainilor de pe strazi, metoda care implica sterilziarea, deparazitarea, microciparea, inregistrarea animalului returnat si, mai ales, asumarea de catre o persoana fizica sau a unui ONG a returnarii. Ca sa nu mai spunem ca un caine sterilizat nu mai este agresiv, pentru ca nu mai produce hormoni.

R O M Â N I A

JUDEŢUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEŞTI

 

HOTĂRÂREA Nr.

privind completarea si modificarea  Hotărârii Consiliului Local al

Municipiului Ploiești nr. 502/2015 privind  gestionarea câinilor cu şi fără deţinător din Municipiul Ploieşti

 

Consiliul Local al Municipiului Ploieşti:

Văzând expunerea de motive a viceprimarului cu atribuții de primar Cristian Mihai Ganea și Raportul de specialitate al Administrației Parcului Memorial Constantin Stere prin care se propune aprobarea gestionării câinilor cu și fără deținător din municipiul Ploiești;  

În conformitate cu art. 17, alin 3 lit. “c” şi “d” din Hotărârea Guvernului nr. 955/15.06.2004 pentru aprobarea regulamentului cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local

În conformitate conform cu Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân aprobată prin Legea 227/2002 cu completările și modificările ulterioare.

În conformitate conform cu Legea 205/2004 privind protecţia animalelor, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, art. 15 alin. 2, privind regimul juridic al contravenţiilor.

În temeiul Legii nr. 215 din 27/05/2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii veterinare

Luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr.7- Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de ………………

În temeiul art. 38(2), lit. d din Legea 215/2001, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;

 

   H O T Ă R Ă Ş T E:

 

Art. 1 Aprobă completarea și modificarea Regulamentului privind gestionarea câinilor cu și fără deținător din municipiul Ploiești, astfel:

– se modifică și se completează art.1 alineatul (2) din Regulamentul privind gestionarea câinilor cu și fără deținător din municipiul Ploiești, astfel: „Gestionarea câinilor cu și fără deținător se face prin sterilizare, identificare, returnare și adăpostire temporară sau până la încredințarea permanentă spre adopție”;

– se modifică art.2 alineatul (i) din Regulamentul privind gestionarea câinilor cu și fără deținător din municipiul Ploiești, astfel: „ gestionarea câinilor fără deținator- ansamblul de operațiuni care cuprinde capturarea, adăpostirea temporară sau permanentă, hrănirea, adăparea, deparazitarea, vaccinarea, identificarea, înregistrarea, tratarea medicală necesară, sterilizarea, încredințarea spre adopție, efectuarea programelor corelative educaționale și de informare a populației”;

– se abrogă art.2 litera j) din Regulamentul privind gestionarea câinilor cu și fără deținător din municipiul Ploiești;

– se modifică art.3 alineatul (3) litera b) din Regulamentul privind gestionarea câinilor cu și fără deținător din municipiul Ploiești, astfel: „cazarea până la adopție a câinilor colectați de pe domeniul public pentru că sunt agresivi ori pentru că au fost solicitați pentru adopție ori pentru că au fost pierduți și deținătorii lor au fost identificați, în conformitate cu prezenta hotărâre”;

– se completează și se modifică art.3 alineatul (5) litera b) din Regulamentul privind gestionarea câinilor cu și fără deținător din municipiul Ploiești, astfel: „Câinii aduși în adăpost vor fi cazați în condițiile de siguranță cel puțin 3 zile după sterilizare, după care pot fi dați spre adopție”;

– se abrogă art.3 alineatul (6) din Regulamentul privind gestionarea câinilor cu si fără deținător din municipiul Ploiești;

– se abrogă art.3 alineatul (7) litera b) din Regulamentul privind gestionarea câinilor cu și fără deținător din municipiul Ploiești;

– se modifică art.3 alineatul (8) litera a) din Regulamentul privind gestionarea câinilor cu și fără deținător din municipiul Ploiești, astfel: „Câinii care nu au fost adoptați sau adoptați la distanța și sunt declarați câini agresivi în înțelesul prezentei hotărâri, pot fi eutanasiați cu condiția ca agresivitatea să fie constantă și confirmată printr-un proces verbal de o comisie formată din reprezentantul autorității municipale și reprezentantul unei organizații de protecție a animalelor și confirmată prin semnătura a minimum doi martori.”;

– se modifică art.7 alineatul (2) din Regulamentul privind gestionarea câinilor cu și fără deținător din municipiul Ploiești, astfel: „Acțiunile de capturare, adăpostire, identificare, înregistrare, hrănire, vaccinare, deparazitare, sterilizare, tratare medicală, dezinfecție a adăpostului, evaluare a agresivității câinilor, revendicare, adopție, eutanasie, completarea registrelor speciale, se vor desfășura în prezența reprezentanților organizațiilor de protecție a animalelor.”;

– se modifică art.9 litera g) din Regulamentul privind gestionarea câinilor cu și fără deținător din municipiul Ploiești, astfel: „desfășurarea activității de capturare, tratare și sterilizare a animalelor, cu încălcarea normelor prevăzute de prezentul Regulament – cu amendă de la 1500-2500 lei”.

Art. 2. Administrația Parcului Memorial Constantin Stere și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

 

                                                                                  Dată în Ploiești astăzi,……..

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,            CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,                                                                                                                                  Simona Albu

 

 

 

JUDEŢUL PRAHOVA                                                           

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEŞTI           

    AVIZAT,

       PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEŞTI

VICEPRIMAR

George Pană

 

 

 

                                   RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind completarea și modificarea

Hotărârii Consiliului Local al

Municipiului Ploiești nr.502/15.12.2015

 privind gestionarea câinilor cu și fără deținător din

 Municipiul Ploiești

 

 

 

            Administrația Parcului Memorial “Constantin Stere “ Ploiești s-a organizat începând cu 01.07.2002 în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 109/28.06.2002 , având ca obiect principal de activitate – administrarea și gestionarea bunurilor transmise ce aparțin domeniului public al Municipiului Ploiești .

            Conform hotărârii Consiliului Local nr.310/19 decembrie 2002, își completează obiectul de activitate cu Serviciul Ocrotirea Animalelor și Mediului. Astfel, fiind serviciu în cadrul unității noastre, s-au alocat cheltuieli(în funcție de referatul de necesitate) din bugetul instituției.

            Pentru a aduce la îndeplinire prevederile regulamentului privind gestionarea câinilor fără stăpân este necesară angajarea de personal calificat după cum urmează: 4 medici veterinari, 5 asistenți veterinari, 20 muncitori, 3 șoferi.

            Acest personal este necesar pentru îngrijirea unui efectiv de aproximativ 2000 capete câini deja existenți în adăpost, dar și pentru capturare, identificare, deparazitare, vaccinarea, sterilizarea și îngrijirea câinilor ce urmează a fi capturați, aproximativ 3500 capete. De asemenea pentru asigurarea standardelor de bunăstare conform legislației în vigoare vor trebui achiziționate următoarele : hrană uscată, medicamente de uz veterinar, materiale sanitar-veterinare.

           Este necesară inființarea unei unități mobile dotată cel puțin cu o masă de operație, lampă de operație, sterilizator, frigider, sursă de apă, chiuvetă, dulapuri, precum și cu produse medical-veterinare necasare desfășurării operațiilor și tratamentelor veterinare, în condiții igienico-sanitare în conformitate cu normele sanitar-veterinare în vigoare. Ținând cont de cele menționate mai sus este necesară achiziționarea unei ambulanțe veterinare dotată corespunzător. Costurile aferente pentru materialele și operațiunile prezentate anterior sunt anexate la prezentul raport de specialitate și sunt reprezentate ca valoare capturare și îngrijire/câine/zi.

 

DIRECTOR,                                                                        Inspector de Specialitate cu atribuţii de Consilier Juridic,

Moagher Laura Mihaela                                                                 Eftimie Viorel    

                                                                             

  Serv. Fin.- Contabilitate,                   Tătaru Liliana

 

Serviciul Ocrotirea Animalelor Comunitare,                     Poenaru Dragoș

        

                                                                                   

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEŞTI

 

 

 

                                            EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind completarea și modificarea

Hotărârii Consiliului Local al  Municipiului Ploiești nr. 502/15.12.2015 privind gestionarea câinilor cu și fără deținător din

Municipiul Ploiești

 

 

În conformitate cu art.17, alin 3 lit. “c” şi “d” din Hotărârea de Guvern nr.955/15.06.2004 pentru aprobarea regulamentului cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, avand in vedere situația câinilor fără stăpân de pe raza Municipiului Ploiești, care în ciuda eforturilor administrației locale nu este pe cale a se ameliora semnificativ se impune adoptarea unor măsuri unitare la nivel de unitate administrativ teritorială care sa diminueze potențialul local al creșterii populației canine ce ajunge în final a afecta cetățenii, devenind câini fără stăpân.

Având în vedere că o parte din prevederile Hotărârii Consiliului Local 502/2015 prin care s-a aprobat Regulamentul privind gestionarea câinilor cu și fără deținător din municipiul Ploiești, conform Anexei nr.1, nu sunt aliniate la prevederile legale în vigoare referitor la reteritorializare/returnare (în teriroriu), încalcă legislația națională privind bunăstarea animalelor și convențiile internaționale ratificate de România,  propunem completarea și modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.502/15.12.2015

Facem mențiunea că legislația națională în domeniu are ca principal obiectiv colectarea câinilor fără stăpân și nu menținerea lor pe domeniul public chiar dacă sunt sterilizați-așa cum se reglementează prin Hotărârea de Consiliu Local nr.502/2015.

Strategia reteritorializării cuprinsă în recenta Hotărâre de Consiliu Local are ca efect descurajarea adopțiilor reale care implică îngrijirea și supravegherea responsabilă a câinilor adoptați, în schimb încurajează menținerea câinilor fără stăpân pe domeniul public în schimbul unor asumări formale sau chiar in lipsa acestora cu toate binecunoscutele consecințe negative asupra oamenilor și a animalelor.

 

 

                                          VICEPRIMAR

                              CU ATRIBUȚII DE PRIMAR

 

                                CRISTIAN MIHAI GANEA

 

 

 

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEŞTI

 

 

 

 

Regulament privind

gestionarea câinilor cu şi fără deţinător din municipiul Ploieşti

 

Capitolul 1

Dispoziţii generale

 

 

Art.1 (1) Prezentul regulament reglementează măsurile necesare în vederea controlului reproducerii câinilor cu şi fără deţinător şi pentru reducerea numărului de câini fără deţinător.

(2) Gestionarea câinilor cu şi fără deţinător se face prin sterilizare, identificare,  returnare către deţinător şi adopție temporară sau până la incredințarea permanentă spre adopție.

Art. 2 – În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a.            deţinător – orice persoană care deţine cu orice titlu valabil un animal, precum şi orice persoană fizică sau juridică în îngrijirea căruia se află animalul;

b.            animal – câine;

c.            câine fără deţinător – câinele care nu are proprietar, nu este deţinut cu niciun titlu valabil de nicio persoană fizică sau juridică sau care nu se află în îngrijirea niciunei persoane fizice sau juridice. Nu sunt consideraţi câini fără deţinător câinii abandonaţi sau pierduţi ai căror deţinători pot fi identificaţi;

d.            câine comunitar – câine fără deţinător reteritorializat de către serviciul public pentru gestionarea câinilor fără deţinător ori contractanţi sau de către alte persoane fizice sau juridice;

e.            câine cu deţinător – orice câine care are proprietar, este deţinut cu orice titlu valabil de orice persoană fizică sau juridică sau care se află în îngrijirea oricărei persoane fizice sau juridice;

f.             câine agresiv – orice câine aflat în libertate în locuri publice care atacă şi muşcă fără să fie provocat;

g.            câinele aflat în impas de supravieţuire – câinele a cărui viaţă se află într-un pericol iminent şi care, în absenţa intervenţiei umane, nu ar putea supravieţui;

h.            câini utilitari – acei câini care în urma unei selecţii şi dresajului specific obţin un atestat şi sunt utilizaţi în folosul comunităţii, ca şi câini de poliţie, de căutare şi salvare, însoţitori ai persoanelor cu diferite dizabilităţi şi pentru terapie asistată;

i.             gestionarea câinilor fără deţinător – ansamblul de operaţiuni care cuprinde capturarea, adăpostirea temporară sau permanentă, hrănirea, adăparea, deparazitarea, vaccinarea, identificarea, înregistrarea, tratarea medicală necesară, sterilizarea, încredinţarea spre adopţie, efectuarea programelor corelative educaţionale şi de informare a populaţiei;

j.             eutanasie – actul medical prin care se provoacă moartea rapidă şi nedureroasă şi care constă în anestezierea generală a animalului urmată de injectarea unei soluţii letale de uz veterinar, în conformitate cu indicaţiile din prospect, şi de constatarea decesului animalului;

k.            boală incurabilă – boala nevindecabilă care provoacă suferinţe cronice severe şi/sau orice traumatism inoperabil care provoacă suferinţe cronice severe sau moartea;

l.             sterilizare – intervenţia chirurgicală de castrare a animalului: ovaro-histerectomie pentru femele, respectiv orhidectomie pentru masculi;

m.          identificare câine cu deţinător – fie aplicarea la nivelul urechii a unui crotal din material plastic inscripţionat pe faţa vizibilă cu un număr de ordine şi tatuarea fie microciparea;

n.            identificare câine fără deţinător – aplicarea la nivelul urechii a unui crotal din material plastic inscripţionat pe faţa vizibilă cu un număr de ordine şi tatuarea celeilalte urechi;

o.            tatuare – tatuarea pe partea interioară a urechii şi se face numai sub anestezie (preferabil în acelaşi timp cu sterilizarea);

p.            microcipare – aplicarea de microcip subcutanat, în zona bazei cefei, între omoplaţi;

q.            crescător de animale – deţinătorul de animale care deţine şi creşte câini în scopul reproducerii şi/sau comercializării;

r.             unitate de sterilizare mobilă – unitate mobilă, special amenajată, dotată în mod corespunzător cu instrumente şi produse medical-veterinare necesare derulării activităţilor practicate, în conformitate cu normele sanitar-veterinare în vigoare;

s.            cabinet/medic veterinar contractant, dacă nu se menţionează explicit- cabinetul veterinar/medicul veterinar de liberă practică care a încheiat cu Primăria contract pentru efectuarea operaţiilor de sterilizare şi pentru alte operaţii în cadrul asistenţei medical-veterinare;

t.             Medic veterinar angajat– medicul veterinar angajat în cadrul unei unități (structura) executivă specializată a Primăriei Municipiului Ploiești.

 

Capitolul 2

Obligaţiile Municipiului Ploieşti/Consiliului Local Ploiești,

medicului veterinar şi deţinătorului

Art. 3 – Obligațiile Municipiului Ploieşti/Consiliului Local Ploiești :

(1) În termen de 90 de zile, Municipiului Ploieşti va elabora un program privind activităţile de sterilizare, deparazitare, identificare şi înregistrare a animalelor cu şi fără deţinător şi de vaccinare antirabică a câinilor fără deţinător. Programul trebuie sa aibă în vedere cel puțin următoarele aspecte :

–  estimarea numărului animalelor fără deținător existente pe raza Municipiului Ploiești,

–  estimarea bugetului necesar aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentului Regulament;   

– identificarea de locații pentru organizarea și desfășurarea activităților specifice adăposturilor de animale, pe raza Municipiului Ploiești sau pe raza altor unități administrativ-teritoriale cu care Municipiul Ploiești are sau intenționează să aibă contracte de asociere în acest domeniu.

b) Va asigura personalul necesar pentru adăpostul de câini al primăriei având ca obiect activitățile de îngrijire, supraveghere, capturare a animalelor, efectuarea unor acţiuni sanitare veterinare prevăzute de legislaţia sanitară veterinară, potrivit necesităților acestei activități și bugetului alocat.

c) va identifica resursele financiare necesare pentru achiziționarea unei unități mobile de urgență pentru efectuarea operațiunilor prevăzute la pct.(12) ;

(2) a) Costurile deparazitării, sterilizării, identificării prin crotaliere şi tatuaj a animalelor cu şi fără deţinător vor fi suportate de către :

– Municipiul Ploiești prin bugetul Administrației Parcului Memorial Constantin Stere pentru animalele fără stăpân identificate și ridicate de pe raza Municipiului Ploiești.

– Deținătorii legali ai acestora în celelalte cazuri.

b) Costurile tratării, vaccinării antirabice a câinilor fără deţinător vor fi suportate de Municipiul Ploiești

c) Costurile de identificare prin microcipare (la solicitarea deţinătorilor) a animalelor cu deţinător vor fi suportate de către deţinător.

 (3) În termen de 6 luni Municipiul Ploiești, prin organismele executive ce administrează serviciul de protecție a animalelor, va organiza adăpostul pentru câini care deservește nevoile Municipiului Ploieşti, în conformitate cu cerinţele legii, în vederea utilizării pentru:

a) recuperarea câinilor fără deţinător după tratare, sterilizare;

b) cazarea până la adopţie a câinilor colectaţi de pe domeniul public pentru că sunt agresivi ori pentru că au fost solicitaţi pentru adopţie ori pentru că au fost pierduţi şi deţinătorii lor au fost identificaţi, în conformitate cu prezenta hotărâre;

c) cazarea până la adopţie a câinilor confiscaţi de la deţinători în baza legii 205/2004 privind protecţia animalelor cu modificările şi completările ulterioare;

d) eutanasierea în condițiile prezentului Regulament;

(4) Municipiul Ploieşti va pune la dispoziţia medicului veterinar angajat spaţiul necesar pentru sterilizarea şi tratarea animalelor, în incinta Adăpostului pentru câini;

(5) a) Normele de capturare, transport, adăpostire, hrănire, asistenţă medicală veterinară, eutanasie vor fi în conformitate cu Ordonanța de Urgență155/2001 aprobată şi modificată prin legea 227/2002 cu modificările şi completările ulterioare şi cu respectarea legii 205/2004 cu modificările şi completările ulterioare;

b) Câinii aduşi în adăpost vor fi cazaţi în condiţii de siguranţă cel puţin 3 zile după sterilizare după care pot fi adoptați;

c) Fiecare câine intrat în adăpost ori capturat în vederea sterilizării la cabinetele medical-veterinare care au contract în acest sens cu Primăria/Serviciul de gestionare, va avea o fişă care să conţină cel puţin următoarele date: data şi locul capturării, datele de identificare ale animalului (sex, semnalmente, data naşterii – aproximativă, nr. tatuaj, nr. crotal, nr. microcip), data sterilizării, numele şi semnătura medicului care a efectuat manopera de sterilizare, informaţii medicale, data şi locul returnării în teritoriu sau dacă a fost adoptat;

(6) a) Priorităţile de capturare a câinilor fără deţinător vor fi după cum urmează: câinii agresivi, animalele bolnave sau rănite, femelele gestante, femelele în perioada de reproducere, alte situaţii. Din punct de vedere al zonei, priorităţile de capturare a câinilor fără deţinător sunt: grădiniţe şi unităţi şcolare, unități sanitare, instituţii publice, locuri de joaca, parcuri, alte spații publice.

 (7) a) Câinii care nu au fost adoptaţi sau adoptaţi la distanţă şi sunt declaraţi câini agresivi în înţelesul prezentei hotărâri, pot fi eutanasiaţi cu condiţia ca agresivitatea să fie constatată şi confirmată printr-un proces verbal de o comisie formată de reprezentantul autorităţii municipale şi reprezentantul unei organizaţii de protecţie a animalelor şi confirmată prin semnătura a minimum doi martori.

b) Decizia de eutanasiere se emite pentru fiecare câine în parte, după ce se constată că au fost parcurse toate etapele prevăzute de lege;

c) Cheltuielile necesare aducerii la indeplinire a procedurilor prevazute de legislatia in vigoare se suporta din bugetul local si/sau din alte surse;

d) Se recomandă a fi eutanasiate numai animalele care suferă de boli incurabile dovedite şi numai cu respectarea prevederilor legale.

 (9) Eutanasia animalelor se va face numai de către medicul veterinar acreditat în prezenţa unui reprezentant al unei organizaţii neguvernamentale pentru protecţia animalelor, interesate. Excepţie fac doar cazurile de forţă majoră, caz în care se notifică reprezentantului cazul înainte de a se proceda la eutanasie.

(10) Animalele cu deţinător care suferă de boli incurabile dovedite, vor putea fi eutanasiate numai cu acordul scris al deţinătorului.

(11) Adopţia animalelor din adăpostul public se va face gratuit.

(12) Acţiunile de intervenţie de urgenţă, tratament, sterilizare, vaccinare şi identificare pot fi efectuate şi cu ajutorul unei unităţi mobile dotată cel puţin cu o masă de operaţie, lampă de operaţie, sterilizator, frigider, sursă de apă, chiuvetă, dulapuri, precum şi cu toate produsele medicinale veterinare necesare desfăşurării operaţiilor menţionate în condiţii igienico-sanitare în conformitate cu normele sanitar-veterinare în vigoare.

(13) Unitatea mobilă menţionată la alin. (12) poate deservi şi alte comune învecinate, pe bază de contract cu primările acestora, dar numai după ce cca 90% din animalele existente în municipiul Ploieşti sunt sterilizate, astfel încât activitatea unităţii pe teritoriul altor localităţi să nu afecteze bunul mers al activităţii de gestionare a animalelor din Ploieşti.

 

Art. 4 – (1) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, se înfiinţează în cadrul municipiului Ploieşti Registrul Local de identificare şi înregistrare a câinilor fără deţinător care vor conţine următoarele date:

a) datele de identificare ale animalului: sex, semnalmente, data naşterii (care poate fi şi aproximativă dacă nu se cunoaşte cu exactitate), nr. tatuaj, nr. crotal, nr. microcip;

b) menţiunea: sterilizat sau nesterilizat;

(2) data şi locul capturării, data şi locul returnării în teritoriu conform art. 3, alin (6) sau a adoptiei;

Art. 5 – (1) Prestatorii de servicii semnatari ai contractului pentru acţiunile enumerate la art. 3 au următoarele atribuţii: sterilizarea, identificarea animalelor şi transmiterea datelor în vederea înregistrării.

(2) Nu vor fi sterilizate femelele care se află în perioada de alăptare.

(3) Sterilizarea se efectuează obligatoriu prin ovarohisterectomie la femele şi prin orhidectomie la masculi. În cadrul operaţiei se utilizeaza numai fire de sutură resorbabile.

(4) Este interzisă sterilizarea animalelor cu vârsta mai mică de 5 luni şi a celor a căror stare de sănătate nu permite efectuarea respectivei operaţiuni medicale.

(5) Sterilizarea animalelor în cadrul cabinetelor veterinare contractante se face pe bază de programare.

(6) Prestatorii de servicii menţionaţi la alin. (1) şi orice alte cabinete veterinare de pe teritoriul municipiului Ploieşti au următoarele obligaţii:

a) de a transmite lunar către Primărie, în format electronic sau pe hârtie, situaţia animalelor sterilizate şi identificate pentru a fi introdusă în baza de date. Situaţia transmisă trebuie să conţină datele menţionate la art. 4;

b) de a transmite lunar către Primărie orice modificări intervenite ulterior (care i-au fost sesizate) privind situaţia animalelor înregistrate;

c) de a transmite lunar către Primărie datele de înregistrare a gestaţiilor şi fătărilor animalelor menţionate la art. 6 alin. (3) lit. b);

d) de a elibera deţinătorului o adeverinţă (v. anexa 1) prin care se poate atesta sterilizarea şi/sau identificarea sau să facă toate menţiunile din anexa 1 pe carnetul de sănătate a animalului. O copie a adeverinţei va rămâne în arhiva medicului.

(7) Prestatorii de servicii medicale veterinare vor putea desfășura activități în baza prezentului Regulament doar pe baza de contract încheiat cu Municipiul Ploiești și numai în măsura în care autoritatea publică locală nu are capacitatea de a asigura serviciile medicale prin mijloace proprii.

(8) Selecția Cabinetelor veterinare contractante se va face de către autoritatea locală, pe baza de licitație publică privind serviciile care se solicită.

(9) Prestatorii de servicii menţionaţi la alin. (1) au obligaţia să perceapă pentru sterilizarea câinilor cu deţinător un tarif cel mult egal cu tariful contractat cu Municipiul Ploieşti pentru sterilizarea câinilor fără deţinător.

Art. 6 (1) Deţinătorii au obligaţia sterilizării animalelor cu vârsta de peste 6 luni.

(2) Vor fi exceptate de la obligativitatea sterilizării următoarele categorii de animale:

a) animalele la care starea de sănătate nu permite intervenţia chirurgicală, aspect dovedit prin diagnostic şi certificat medical eliberat de medicul veterinar;

b) câinii utilitari;

c) animalele pentru care deţinătorul plăteşte o taxă anuală în conformitate cu alin. (3);

d) câinii cu pedigree;

(3) a) În cazul în care deţinătorul nu şi-a sterilizat animalele deţinute în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri sau, după caz, de la data nașterii lor, va plăti o taxă anuală la Municipiul Ploieşti într-un cuantum de 50 lei per câine nesterilizat, cu excepţia deţinătorilor ce fac obiectul alin.(2) literele a), b) si d);

b) Crescătorii precum şi ceilalţi deţinători de animale au obligaţia de înregistrare a gestaţiilor imediat ce acestea au fost sesizate de crescător/deţinător, precum şi, în termen de 10 zile, a fătărilor, prin intermediul medicilor veterinari de liberă practică;

c) Pe lângă taxa per câine nesterilizat fiecare deţinător va plăti la Primăria municipiului Ploieşti o taxă de reproducere de 300 lei pentru fiecare generaţie de pui;

d) Pentru femelele fără valoare chinologică nu sunt admise mai mult de două fătări.

(4) Deținătorii de animale cu vârstă mai mare de 6 luni și care nu sunt sterilizate au obligația de a declara această situație la municipiul Ploiești în termen de 2 luni de la data intrării în vigoare a prezentului Regulament sau după caz, de la data împlinirii de către animal a vârstei de 6 luni.

 

 

Capitolul 3

Contravenţii. Dispoziţii finale

 

Art. 7 (1) Accesul reprezentanţilor organizaţiilor de protecţie a animalelor în adăpostul de câini gestionat de primărie ori de un contractant al Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân este neîngrădit.

(2) Acţiunile de capturare, adăpostire, identificare, înregistrare, hrănire, vaccinare, deparazitare, sterilizare, tratare medicală, dezinfecţie a adăpostului, evaluare a agresivităţii câinilor, revendicare, adopţie, eutanasie, completarea registrelor speciale, se vor desfăşura în prezenţa reprezentanţilor organizaţiilor de protecţie a animalelor.

 

Art. 8 Primăria, în colaborare cu organizaţiile de protecţie a animalelor, va efectua campanii de mediatizare cu privire la prezentul proiect, de conştientizare şi educaţie a populaţiei cu privire la legislaţia în vigoare, la necesitatea respectării drepturilor animalelor, a răspunderii faţă de animalul propriu etc. prin:

a) implementarea de programe de informare şi educare, inclusiv in unitatile de invatamant de pe raza municipiului Ploiesti;

b) amenajarea de afişaje stradale pentru promovarea adopţiilor şi sterilizării, care să conţină şi informaţii cu privire la locaţiile unde sterilizarea se efectuează gratuit, cu respectarea regulilor locale de publicitate;

c) crearea unui website pentru adopţii şi popularizarea lor prin intermediul reţelelor virtuale de socializare;

d) organizarea bilunară de târguri de adopţii;

e) informarea constantă a populaţiei în legătura cu numărul de câini aflaţi în adăpost şi cu numărul de câini adoptaţi;

f) tipărirea şi împărţirea de materiale informative în scoli, licee, parcuri, la sediul asociaţiilor de proprietari, la sediul regiilor autonome şi al serviciilor publice de interes local;

 

Art. 9 Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează după cum urmează:

 

a)            neînregistrarea gestaţiilor şi fătărilor, în condiţiile stipulate în prezentul Regulament, cu amendă de la 100-500  lei;

b)           netransmiterea de către medicii veterinari/ cabinete medicale veterinare a raportărilor lunare complete pentru mai mult de două luni consecutiv amendă de la 500-1000 lei;

c)            utilizarea unor adeverințe incomplete/incorecte de către medicii veterinari/cabinete medicale amendă de la 500-1000 lei;

d)           abandonarea pe teritoriul municipiului Ploiești a animalelor provenite din alte localități- cu amendă de la 1500-2500 lei ;

e)           abandonarea pe teritoriul municipiului Ploiești a puilor rezultați din fătare – amendă de la 1500-2500 lei ;

f)            nedeclararea deținerii de animale cu vârstă mai mare de 6 luni și care nu sunt sterilizate – cu amendă de la 100-500 lei;

g)            desfășurarea activității de capturare, tratare și sterilizare a animalelor, cu încălcarea normelor prevăzute de prezentul Regulament – cu amendă de la 1500-2500 lei.

Art. 10 – Veniturile provenite din amenzile contravenţionale aplicate pentru încălcarea prezentei hotărâri, din taxele plătite la primărie pentru deţinerea de animale nesterilizate şi din taxele percepute de către primărie pentru sterilizarea şi identificarea animalelor cu deţinător şi menţionate la art. 3, precum şi art. 9 devin venituri la bugetul local.

Art. 11- Municipiul Ploiesti va constitui un departament în cadrul organigramei Poliției Locale, compus din minim 4 polițiști locali instruiți în domeniul protecției animalelor. În activitatea lor, aceștia vor colabora în toate acțiunile cu reprezentați ai Organizațiilor Non-Guvernamentale specializate în protecția animalelor, în baza unui protocol.

Pentru bună desfășurare a activității, departamentului constituit în cadrul Poliției Locale Ploiești îi va fi alocat un număr de telefon permanent care va fi adus la cunoștință opiniei publice. Rolul acestui departament este de a monitoriza modul de aplicare a prezentei hotărâri precum şi de a colabora cu Poliţia Română şi Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor în vederea asigurării respectării legislației specifice.

Art. 12 (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art.9 se face de către politiștii locali din cadrul Departamentului Protecția Animalelor, din cadrul Poliției Locale Ploiești.

(2) Agentul constatator stabileşte amenda în procesul verbal de constatare a contravenţiei. Contravenientul poate achita în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului verbal ori, după caz de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii.

(3) Contravenţiilor prevăzute la art. 9 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

(4) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor în cazul încălcării prevederilor sancţionabile prin alte acte normative se face în conformitate cu acestea.

 

 


APRECIAZĂ ARTICOLUL !
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy