Take a fresh look at your lifestyle.

Pazea, Badescu umbla la ajustarea tarifului la gigacalorie pe sest

Operatorul SC Dalkia Termo Prahova solicită începând cu data de 01.03.2013, menţinerea preţului de 186,96 lei/Gcal (fără TVA) si 35,13 lei/Gcal (fără TVA) recuperarea unitara a diferenţelor înregistrate ca urmare a creşterii preţului la combustibilul utilizat pentru producerea energiei termice din perioada februarie 2011 – octombrie 2012.

Tariful propus de operator este de  222,10 lei /Gcal, fără TVA. 

Ceea ce ati citit se regaseste in proiectul de hotarare care va fi supus aprobarii Consiliului local in sedinta extraordinara de luni 8 aprilie. N-am crezut ca un primar, indiferent cum s-ar numi el, sa actioneze atat de marsav fata de cetatenii pe care ii reprezinta. Astazi, pe site-ul primariei a fost postat convocatorul pentru sedinta extraordinara de luni 8 aprilie, de la orele 14.00, la sala de 200 de locuri din Palatul Adminitrativ. Oricat de extraordinara ar fi ea, nu anunti cu o zi inainte mai Alina Istratescu. Poate ca n-ar fi fost nicio problema ca e facuta pe furis aceasta sedinta, numai ca sesizez un aspect care ridica mari, mult prea mari semne de intrebare despre modul in care intelege primarul sa isi exercite functia.

Ceea ce vreau sa subliniez excede limitei  bunului simt in administratia publica, pentru ca este vorba de o problema intens mediatizata, cu impact asupra populatiei si ne referim aici la Hotararea de Consiliu Local privind aprobarea ajustarii preţului de producere, transport şi distribuţie a energiei termice  livrată de către S.C.  Dalkia Termo Prahova S.R.L. în  Municipiul Ploieşti.

Acest proiect de hotarare nu se regaseste pe site-ul primariei, in convocatorul postat astazi 5 aprilie. Tocmai cea mai importanta hotarare de consiliu pentru populatie nu se regaseste in convocator. Iuresul pe care l-a creat saptamanile trecute cu ridicarea subventiei la energie termica , spus pe toate posturile, a ramas un foc de paie. Cu toate acestea, Badescu vine pe sest, pe furis cu un proiect de hotarare batandu-si joc de cetatenii Ploiestiului pe care, se pre, ca nu da doi bani. Lui si alor lui sa le fie bine, ca noi, prostii inghitim tot ce spune el.

O alta problema a ajustarii acestui tarif este aprobarea pe care trebuie s-o dea Agentia Nationala pentru Reglementare in Domeniul Energiei, in virtutea aritcolelor mentionate in raportul de specialitate al proiectului de Hotarare. Iata ce spun cele doua aliniate:

ART. 40

    (6) Pretul energiei termice produse în cogenerare, destinatã SACET, se aprobã prin decizie a presedintelui A.N.R.E., pe baza metodologiei proprii, cu exceptia cazurilor în care prin contracte de concesionare sau de parteneriat public-privat s-au negociat, înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi, formule ori reguli de stabilire/ajustare a pretului. În acest caz pretul energiei termice se aprobã de autoritatea administratiei publice locale cu avizul autoritãtii competente.

    (7) În cazurile în care, în vederea delegãrii gestiunii serviciului, prin contractele de delegare a gestiunii se negociazã formule sau reguli de stabilire/ajustare a pretului energiei termice, acestea se avizeazã în prealabil de autoritatea de reglementare competentã. În acest caz pretul se aprobã de autoritatea administratiei publice locale implicatã, potrivit regulilor stabilite, cu avizul autoritãtii de reglementare competente.

Nu avem cunostinta sa se fii obtinut avizul autoritatii competente, respectiv Agentia Nationala pentru Reglementare in Domeniul Energiei si, mai mult, nu se precizeaza acest lucru in raportul de specialitate. Am fi verificat oricum daca exista. E posibil ca in virtutea prieteniei dintre George Stanciu, fostul consilier local si primarul Iulian Badescu sa se poate rezolva foarte rapid aceasta aprobare. Motivul este ca socrul lui Stanciu este vicepresedinte al Agentiei sus mentionate si poate “urgenta” …aprobarea.

Cert este ca primarul Iulian Badescu una zice, alta face sau daca face o comite pe la spate. Suntem curiosi daca onor consilierii locali vor cere un punct de vedere legat de aprobarea ANRE, ceruta de lege, o justificare a acestei ajustari care apare peste noapte. Nu reusesc sa inteleg cum de apare apa calda in pretul de facturare al energiei termice, cand in lege nu se face referire la vreun pret la apa calda inclus in pretul gicacaloriei.

Mai jos aveti proiectul de hotarare si va rog sa trageti voi concluziile.

ROMÂNIA

JUDEŢUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEŞTI

 

HOTĂRÂREA NR………….

privind aprobarea ajustarii preţului de producere, transport şi distribuţie a energiei termice  livrată de către S.C.  Dalkia Termo Prahova S.R.L. în  Municipiul Ploieşti

 

      Consiliul Local al Municipiului Ploieşti:

 

Văzând expunerea de motive a domnului Primar Iulian Bădescu şi Raportul de specialitate al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploieşti prin care se propune aprobarea ajustării preţului de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în Municipiul Ploieşti;

În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.129/27.04.2011- privind aprobarea preţului de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în Municipiul Ploieşti;

În baza prevederilor art.23.4 din Contractul de concesiune nr. 2776/5246 din 29.04.2004 încheiat între Consiliul Judeţean Prahova, Consiliul Local al Municipiului Ploieşti şi S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L.;

                Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006  privind finanţele publice locale, art.1 alin.1 şi ale Legii  nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia cu modificările şi completările ulterioare;

În  temeiul art. 36 alin.2 lit.d, alin.6 lit.a pct.14 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE :

 

ART.1. Aprobă preţul energiei termice livrată de S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L. de 222,10 lei/Gcal, fără T.V.A., începând cu data de 01.04.2013.

          Preţul de 222,10 lei/Gcal, fără T.V.A., se compune din:

             186,97 lei/Gcal, fără TVA, care este preţul energiei termice stabilit în baza prevederilor din Contractul de Concesiune nr.2776/5246 din29.04.2004, aprobat prin H.C.L. nr.129/27.04.2011;

             35,13 lei/Gcal, fără TVA, diferenţa unitară de recuperat ca urmare a creşterii preţului combustibilului, din perioada februarie 2011 – octombrie 2012 folosit la producerea energiei termice livrată de către S.C.Dalkia Termo Prahova S.R.L. stabilită în baza prevederilor din Contractul de concesiune nr.2776/5246 din 29.04.2004;

 

ART.2. Aprobă preţul local al energiei termice facturate populaţiei în Municipiul Ploieşti de 186,97 lei/Gcal, fără T.V.A., începând cu data de 01.04.2013.

ART.3.  Aprobă aportul bugetar pentru acoperirea diferentei de pret pentru perioada aprilie 2013 – decembrie 2013.

ART. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcţia Management Financiar-Contabil, Contracte a Primăriei Municipiului Ploieşti, Regia Autonomă de Servicii Publice Ploieşti şi S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L.

 

ART.5.  Direcţia Administraţie Publică, Juridic-Contencios, Achiziţii Publice, Contracte va aduce la cunoştinţă publică prevederile prezentei hotărâri.

 

 

Dată în Ploieşti , astăzi ……………………..

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                       Contrasemnează Secretar,

 

                                                                                                 Oana Cristina IACOB

 

 EXPUNERE DE MOTIVE

 

privind aprobarea ajustarii preţului de producere, transport şi distribuţie a energiei termice livrată de către  S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L în Municipiul Ploieşti

Conform contractului de delegare prin concesiune a serviciului public centralizat de alimentare cu energie termică în municipiul Ploieşti(art.23.2.2), tariful facturat la utilizatori se ajustează semestrial.

În conformitate cu prevederile art. 40, aliniatele 6 şi 7 din Legea nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică, preţul energiei termice se aprobă de către Autoritatea Administraţiei Publice Locale.

Preţul energiei termice aplicat de operator în prezent este aprobat prin H.C.L.nr.129/27.04.2011.

Operatorul SC Dalkia Termo Prahova solicită începând cu data de 01.03.2013, menţinerea preţului de 186,96 lei/Gcal (fără TVA) si 35,13 lei/Gcal (fără TVA) recuperarea unitara a diferenţelor înregistrate ca urmare a creşterii preţului la combustibilul utilizat pentru producerea energiei termice din perioada februarie 2011 – octombrie 2012.

Tariful propus de operator este de  222,10 lei /Gcal, fără TVA. 

Diferentele de pret combustibil din perioada februarie 2011- octombrie 2012, înregistrate de operator sunt de 9.851.535 lei. Cantitatea de energie termica estimată a fii vândută în perioada martie – decembrie 2013 este de 280.470 Gcal.

Aportul bugetar pentru recuperarea unitară de 35,13 lei/Gcal (fără TVA) pentru cantitatea de energie termica estimata este în valoare de 9.851.535 lei/Gcal(fara TVA), 12.215.903,40 lei ( cu TVA), pentru perioada martie – decembrie 2013.

Având în vedere adresa prezentată de operator şi Raportul de specialitate al R.A.S.P. Ploieşti, propunem spre aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre privind aprobarea preţului de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în Municipiul Ploieşti.

Primar,

 

Iulian BĂDESCU

Avizat

                                                                                                                 Viceprimar

                                                                                                   Iulian TEODORESCU                                                     

                                                                                           

RAPORT DE SPECIALITATE

 

privind aprobarea  ajustarii  preţului de producere, transport şi distribuţie a energiei termice livrată de către S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L în Municipiul Ploieşti

 

În conformitate cu prevederile contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public al judeţului Prahova de alimentare cu energie termică produsă centralizat în sistem producţie – transport – distribuţie pentru Municipiul Ploieşti,  operatorul S.C. Dalkia Termo Prahova SRL solicita ajustarea preţului la energia termica prin mentinerea pretului existent aprobat prin HCL nr.129/27.04.2011, de 186,97 lei/Gcal exclusiv TVA, la care se adauga diferenta unitara de recuperat a costului combustibilului din perioada februarie 2011-octombrie 2012, de 35,13 lei/Gcal, exclusiv TVA.

Prin adresa nr. PA1301984/22.03.2013, S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L. a  înaintat la R.A.S.P. Ploieşti  solicitarea de ajustare a preţului de producere, transport şi distribuţie a energie termice în Municipiul Ploieşti, înregistrată cu nr.1469/22.03.2013, în vederea analizei şi verificării, pe care o anexăm prezentului raport.

               

Tariful ajustat propus de operator este de 222,10 lei/Gcal, fără TVA, din care:

             186,97 lei/Gcal, fără TVA, este preţul energiei termice stabilit în baza art. 23.1 din Contractul de Concesiune si aprobat prin HCL nr.129/27.04.2011;

             35,13 lei/Gcal, fără TVA, este valoarea diferenţelor unitare de recuperat cu combustibilul calculată în baza art.23.4 din Contractul de concesiune;

             Valoarea totala de recuperat a diferentelor inregistrate in perioada februarie 2011 – octombrie 2012 este de 9.851.535 lei;

             Cantitatea de energie termica previzionata a fii vanduta in perioada martie – decembrie 2013 este de 280.470 Gcal.

 

Tariful practicat în prezent de S.C. Dalkia Termo Prahova SRL este de 197,04 lei/Gcal fără TVA, iar cel propus este de 222,10 lei/Gcal, fără TVA,  adică cu 25,06 lei/Gcal mai mare decât cel actual.

Această creştere se datorează scumpirii preţului mediu al combustibilului in perioada februarie 2011 – octombrie 2012 cu 10,5 %, respectiv de la 824,02 lei/1000mc la 910,11 lei/1000mc.

Având în vedere cele prezentate, supunem spre analiză şi  aprobare prezentul proiect de hotărâre.

                                                                                                            

           Director R.A.S.P. Ploieşti,                                            Birou Încălzire Urbană

                                                                               

             ing. Radu BRANZEI                                                     ing. Cozeta SIMION

          

 

                                                        

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                  

 

 

                                                                                                                   

                                

 


APRECIAZĂ ARTICOLUL !
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More

Privacy & Cookies Policy