Take a fresh look at your lifestyle.

Comunicat MAYA – Alegeri Europene / Referendumul National 2019- Elezioni Europee/Referendum Giustizia 2019

APS MAYA ETS, mandra de afluxul de participanti la alegerile europene, precum și la referendumul privind justiția prezintă propria analiză a evenimentelor electorale.

În ciuda scandalurilor care au caracterizat ultimele zile, cetățenii români și-au manifestat încrederea într-un viitor mai bun, guvernat de principiile legalității și democrației.

Cu toate acestea, în desfășurarea operațiunilor de vot, au apărut anumite criticitati a căror gravitate a compromis cel mai elementar drept democratic: LIBERA EXPRIMARE A VOTULUI.

Referindu-ne în special la procedura de votare din străinătate, menționăm că, în fața marelui aflux electoral, Ministerul, fără a ține seama de norma din Regulament care prevede că „alegatorii care la ora 21:00 (ora locala) se afla in sala in care se voteaza pot sa isi exercite dreptul de vot” inca de la orele 21:12 SIMPV a întrerupt orice conexiune, împiedicând astfel exercitarea votului față de cei care erau deja prezenți la secția de votare cu mult inainte de ora 21:00.

În timpul operațiunilor electorale, a existat un mecanism greoi care a încetinit (dincolo de orice toleranță acceptabilă) operațiunile de identificare a celor care aveau drept de vot.

La ora 9:12, de exemplu, la secția de votare din Piacenza (Italia), conexiunea a fost întreruptă, lăsând cel puțin 200 de persoane, deja prezente la sectie, in mod nejustificat, fără a putea exercita dreptul lor de vot garantat constituțional.

Această circumstanță nu este deloc acceptabilă pentru o țară membră a Uniunii Europene.

În orele imediat următoare numărării voturilor s-au făcut propuneri (din mai multe părți) pentru modificarea sistemului electoral care trece prin votul prin corespondență.

Cu toate acestea, istoria contemporană ne învață că acest sistem este chiar mai greșit decât cel folosit în prezent.

Este suficient sa ne uitam la ceea ce s-a întâmplat, de exemplu, în alegerile anterioare italiene din 2018, în timpul cărora fenomenul de cumpărare și de vânzare a buletinelor de vot a ajuns la niveluri alarmante cu privire la exercitarea democratica a dreptului de vot.
Expedierea buletinului de vot fără control asupra recipisei, a COMPLETARII și restituirii acestuia se presteaza la denaturarea votului liber exprimat; in fapt, fără o verificare a exprimării libere si efective a votului, în 2018 mulți cetățeni italieni din străinătate s-au prestat, în schimbul unei compensații economice, transferului votului lor în favoarea părților implicate în scandal, fără ca justiția italiana sa reusesca contracararea – în timp util – a acestui fenomen nefavorabil.

Democrația noastră, deja violata de o clasă politică auto-referențială și adesea coruptă, are nevoie de un proiect lungimirant pentru exprimarea liberă a voinței populare cu privire la organele de guvern (pentru fiecare ordin și grad) pentru o viața liberă și prosperă a fiecărui român.

APS MAYA ETS se angajează să studieze un proiect de lege electorală care să garanteze o majora protecție a cetățenilor români din țară și din străinătate.

Presedinte APS MAYA ETS
Ana Maria Ivan

————————————————————————————————————————————–

APS MAYA ETS lieta della amplissima percentuale di partecipazione alla tornata elettorale delle elezioni europee nonché del Referendum sulla Giustizia rappresenta una propria analisi sulle vicende elettorali.

Nonostante gli scandali che hanno caratterizzato gli ultimi giorni, i cittadini romeni hanno manifestato la loro fiducia in un futuro migliore governato dai principi di legalità e democrazia.

Tuttavia, nello svolgimento delle operazioni di voto, si sono verificate delle criticità la cui gravità ha compromesso il più elementare dei diritti democratici: LA LIBERA ESPRESSIONE DI VOTO.

Con particolare riferimento alle modalità di voto all’estero rileviamo che a fronte del grande afflusso elettorale, il Ministero, in spregio alla norma del Regolamento la quale prevede che “tutti gli elettori presenti al seggio elettorale alle ore 21:00 (ore locali) possono esercitare il proprio diritto di voto”; alle ore 21:12 il SIMPV interrompeva qualsivoglia connessione, con ciò impedendo l’esercizio di voto a coloro i quali erano già presenti al seggio elettorale BEN PRIMA delle ore 21:00.

Nel corso dell’espletamento delle operazioni elettorali, si è rilevato un farraginoso meccanismo che ha rallentato (oltre ogni ragionevole tolleranza) le operazioni di identificazione degli aventi diritto al voto.

Alle ore 21:12, ad esempio, presso il seggio di Piacenza (Italia) la connessione era stata interrotta lasciando quanto meno 200 persone, già presenti nell’seggio, ingiustificatamente prive dell’esercizio del loro diritto costituzionale di voto.

Detta circostanza non è in alcun modo accettabile per un paese membro dell’Unione Europea.

Nelle ore immediatamente successive allo spoglio elettorale, sono state avanzate (da più parti) proposte per la modifica del sistema elettorale che passano attraverso il voto per corrispondenza.

Tuttavia, la storia contemporanea ci insegna che questo sistema è ancora più fallace di quello attualmente in uso.
Basti guardare a quanto accaduto, ad esempio, nelle precedenti elezioni italiane del 2018 durante le quali il fenomeno della compravendita delle schede elettorali ha raggiunto livelli allarmanti per la tenuta democratica dell’esercizio del diritto di voto.

La spedizione della scheda elettorale senza alcun controllo in ordine all’ricevimento, ALLA COMPILAZIONE ed al suo reinvio si presta all’asservimento ad una indebita distorsione della manifestazione del libero voto; infatti, senza alcuna verifica sull’effettiva manifestazione dell’espressione di voto, nel 2018 molti cittadini italiani all’estero si sono prestati, dietro compenso economico, alla cessione della propria scheda elettorale a vantaggio di partiti coinvolti in scandali, senza che la giustizia italiana sia riuscita a contrastare – in tempi utili – questo nefasto fenomeno.

La nostra democrazia, già vituperata da una classe politica autoreferenziale e troppo spesso corrotta necessita di un progetto lungimirante per la libera espressione della volontà popolare riguardante gli organi di governo (di ogni ordine e grado) per la vita libera e prospera di ogni romeno.

L’APS MAYA ETS si impegna nello studio di un progetto di una proposta di legge elettorale che garantisca una maggior tutela dei cittadini romeni in Patria e all’estero.

Il Presidente APS MAYA ETS
Ana Maria Ivan

 

 


APRECIAZĂ ARTICOLUL !

Cmentariile sunt închise

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More

Privacy & Cookies Policy